Statut

STATUT Stowarzyszenia „Towarzystwo Izerskie”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Izerskie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu wielokierunkowego i harmonijnego rozwoju obszaru Gór Izerskich. Towarzystwo Izerskie działa na rzecz rozwoju turystyki, rozwoju gospodarczego, ochrony przyrody, popularyzacji historii osadnictwa i przemysłu szklarskiego w Górach Izerskich, a także zachowania kulturowych tradycji śląskich na tym terenie. Ze względu na położenie pasma Gór Izerskich oraz bliskość granicy polsko – czeskiej i polsko – niemieckiej, Stowarzyszenie będzie zabiegało o współpracę z osobami i organizacjami z tych krajów dla realizacji celów statutowych.

 

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest schronisko w Osadzie Orle, skr. Poczt. 140, 58-580 Szklarska Poręba. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska i obszar poza jej granicami.

 

§ 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach,

2. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami dla realizacji celów statutowych.

 

§ 7.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczona na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków,

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o prace społeczne jego członków,

3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna ze szczególnym uwzględnieniem regionu i społeczności Gór i Pogórza Izerskiego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 

1. turystyki i krajoznawstwa,

2. zachowanie środowiska naturalnego,

ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

4. prowadzenia i pomocy w działalności naukowej społecznie użytecznej,

5. edukacji, oświaty i wychowania dorosłych, dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,

6. prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i ofiar przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu,

7. działalności charytatywnej,

8. ochrony i promocji zdrowia,

9. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

11. upowszechniania i rozwoju kultury regionalnej,

12. edukacji w zakresie ratownictwa,

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

14. upowszechniania i ochrony wolności prawa człowieka do swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

15. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym zwłaszcza współpracy trans granicznej,

16. promocji i organizacji wolontariatu,

17. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

18. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

2. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,

3. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności i osób indywidualnych,

4. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom,

5. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,

6. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

7. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,

8. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez promujących kulturę i sztukę,

9. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,

10. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,

11. pomoc w utrzymywaniu szlaków turystycznych,

12. współpracę w zakresie rozwoju i zagospodarowania narciarskich tras biegowych,

13. organizację:

a. narciarskiego Biegu Retro i Biegu Izerskiego,

b. Międzynarodowej Ścieżki Przyjaźni Dzieci i Młodzieży Orle – Jizerka,

c. cyklu imprez przypominających tradycje hutnictwa szkła na terenie Gór Izerskich i Pogórza Izerskiego, w tym w osadzie Orle-Karlsthal,

14. gromadzenie i ekspozycje pamiątek po dawnych miejscowych osadach oraz objecie ochroną pozostałości po hucie Karlsthal,

15. pisanie i wdrażanie programów dotyczących działalności statutowej,

16. wspieranie inicjatyw zmierzających do uruchomienia Kolei Izerskiej,

17. współdziałanie z Lasami Państwowymi i administracją ochrony przyrody,

18. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki.

§ 10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 11.

Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 12.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

2. cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich,

3. osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 

§ 13.

1. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację członkowską, zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek wraz z podaniem imienia/imion, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu, numer PESEL oraz przedstawia opinię trzech członków Stowarzyszenia,

2. o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym momencie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

 

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji o przystąpieniu, zobowiązanie do opłacania składek oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia,

2. Członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

§ 15.

O przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały i o swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 

§ 16.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.

 

§ 17.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 18.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

5. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

6. wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia.

 

§ 19.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§ 20.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mają jednak prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 21.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 22.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 23.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.

§ 24.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 25.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 26.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

§ 27.

1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile statut nie stanowi inaczej,

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podejmowane odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych,

3. drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.

 

§ 28.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 29.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 30.

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

2. termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania,

3. termin odbycia nadzwyczajnego zebrania winien przypadać w ciągu 3 miesięcy

od chwili złożenia wniosku.

§ 32.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków jest jawne,

2. Walne Zgromadzenie Członków pracuje według porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez walne Zgromadzenie członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

3. Walne Zgromadzenie Członków po otwarciu go przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego zebrania, a na jego wniosek – wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

 

§ 33.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. uchwalanie zmian statutu,

3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

6. uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7. uchwalanie budżetu,

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

12. powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw.

 

§ 34.

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 35.

1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

2. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 36.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 37.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa, uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. nabywanie i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
z zastrzeżeniem § 47,

5. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

6. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania,

7. do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia,

8. szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

 

§ 38.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym prezes.

 

§ 39.

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

§ 40.

Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§ 41.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 42.

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza,

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniu w ust. b jest nieważne. Wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. b w trakcie kadencji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność dotyczy,

4. przewodniczący Komisji Rewizyjnej, i w razie potrzeby, inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 43.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b. składanie sprawozdań na walnym Zgromadzeniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,

2. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 44.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

2. majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a. składek członkowskich,

b. dotacji,

c. środków otrzymanych od sponsorów,

d. darowizn,

e. spadków i zapisów,

f. dochodów z własnej działalności,

g. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

 

§ 45.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym.

 

§ 46.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 47.

Zgody Walnego Zgromadzenia Członków wymagają następujące czynności z zakresu zarządu majątkiem Stowarzyszenia:

1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

5. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20 000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

6. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

§ 48.

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a. członków Stowarzyszenia i członków jej organów,

b. pracowników Stowarzyszenia,

c. osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli,

2. zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom o których mowa w ust. a, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub preferencyjnych warunkach,

3. zabronione jest wykorzystywanie majątku na rzecz osób o których mowa w ust. a na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4. zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie towarów i usług od podmiotów,
w których uczestniczą osoby wymienione w ust. a na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 49.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 50.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 51.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.